Dasar Keselamatan

Semua kandungan, termasuk maklumat, teks, imej, logo, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan dalam laman web ini dimiliki oleh SME Corp. Malaysia dan Kerajaan Malaysia kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian laman web ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada SME Corp. Malaysia. Begitu juga, penghasilan semula, pemindahan, pengedaran atau penyimpanan sebahagian atau semua kandungan dalam apa jua bentuk tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada SME Corp. Malaysia adalah dilarang kecuali mengikut kebenaran berikut.

SME Corp. Malaysia berhak untuk menyemak semula kandungan atau menarik balik akses kepada mereka pada setiap masa. SME Corp. Malaysia tidak bertanggungjawab ke atas bahan yang dihasilkan atau diterbitkan oleh pihak ketiga bahawa laman SME Corp. Malaysia mempunyai pautan ke sebagai bahan tidak disahkan atau disahkan oleh SME Corp. Malaysia.

Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar negara adalah dilarang.

Menyebar maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman atau apa yang menjejaskan reputasi SME Corp. Malaysia adalah dilarang.

Pengunjung hendaklah memastikan fail yang dilampirkan adalah bebas dari virus.

Pengunjung adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas maklumat yang dikunci masuk.

Semua maklumat yang hendak dimuatkan ke laman web SME Corp. Malaysia mestilah mendapat kelulusan Ketua Bahagian / Jabatan.

Laman web agensi atau syarikat yang memerlukan pautan ke laman web SME Corp. Malaysia atau portal mestilah mendapat kelulusan daripada Ketua Bahagian Teknologi Maklumat itu.

Pencerobohan atau percubaan menggodam ke dalam laman web SME Corp. Malaysia adalah dilarang.

Logo atau Marks Penggunaan
Penggunaan, penghasilan semula, menyalin, atau pengedaran semula tanda atau logo yang dimiliki oleh SME Corp. Malaysia tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu adalah dilarang. Jika mana-mana pihak ketiga mempunyai perjanjian sedia ada dengan SME Corp. Malaysia, terma khusus mengetengahkan hak dan tanggungjawab mengenai penggunaan tanda atau logo SME Corp. Malaysia akan dikenakan. Jika anda tidak mempunyai perjanjian yang sedia ada dengan atau kebenaran bertulis daripada SME Corp. Malaysia, anda tidak mempunyai kebenaran untuk menggunakan cap atau logo SME Corp. Malaysia dan tindakan undang-undang akan menyusul.

Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
TERIMA KASIH!
KERANA MENGHANTAR MAKLUMBALAS ANDA!
terima kasih!
kerana menghantar maklumbalas anda!
Inisiatif SemarakNiaga Bajet 2022
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Kemudahan Bantuan Bencana
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Kemudahan Bantuan Bencana
SME Revitalisation Financing
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!

Thank you for your upload