Majlis Pembangunan Usahawan dan PKS Kebangsaan (MPUPK)

Latar Belakang

Sejak 2004, Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan (MPPK) telah menjadi badan pembuat dasar tertinggi dengan fungsi strategiknya yang merangkumi pembangunan PKS secara menyeluruh dan terselaras merentas kesemua sektor ekonomi di Malaysia. Oleh kerana penekanan dan tumpuan yang lebih meluas telah diberikan terhadap pembangunan keusahawanan, Majlis ini telah dijenamakan semula sebagai Majlis Pembangunan Usahawan dan PKS Kebangsaan (MPUPK). Penjenamaan semula ini telah diumumkan dan dipersetujui bersama melalui mesyuarat pertama yang telah berlangsung pada 8 April 2019.

Majlis ini terdiri daripada 20 orang ahli yang berkaitan:

  • Perdana Menteri sebagai Pengerusi;
  • Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi;
  • Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Ekonomi);
  • Menteri Kewangan;
  • Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri;
  • Menteri Pertanian dan Industri Makanan;
  • Menteri Sumber Manusia;
  • Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi;
  • Menteri Pembangunan Luar Bandar;
  • Menteri Pengajian Tinggi;
  • Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia;
  • Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna;
  • Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi;
  • Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat;
  • Menteri Komunikasi dan Multimedia;
  • Menteri Belia dan Sukan;
  • Menteri Perdagangan dan Perindustrian, Sabah;
  • Menteri Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak;
  • Ketua Setiausaha Negara; dan
  • Gabenor Bank Negara Malaysia

Dalam usaha untuk mencapai sasaran sebanyak 41% sumbangan KDNK oleh PKS seperti yang digariskan dalam Pelan Induk PKS 2012-2020, Majlis ini telah meluluskan lapan (8) cadangan dan langkah baharu untuk meningkatkan lagi pertumbuhan tahunan dan sumbangan KDNK oleh PKS, iaitu:

  1. Memperhebatkan pendigitalan oleh PKS
  2. Meningkatkan integrasi PKS ke dalam rantaian bekalan negara
  3. Meningkatkan lebih banyak PKS yang mempunyai pertumbuhan tinggi melalui insentif yang ditawarkan
  4. Melonjakkan tahap kesediaan dan daya saing PKS untuk menerapkan teknologi dan model perniagaan innovative-disruptive-compelling
  5. Memudahkan mekanisme pembiayaan alternatif untuk PKS
  6. Mengembalikan rantaian nilai PKS di luar negara ke Malaysia
  7. Memacu pertumbuhan, mengukuhkan dan menggalakkan eksport gerbang pembayaran tempatan dan teknologi kewangan (fintech) oleh PKS
  8. Meningkatkan penyertaan PKS dalam rantaian industri pelancongan

Berdasarkan Rangka Kerja Keusahawanan Nasional (NEF) yang selari dengan lapan (8) langkah cadangan untuk meningkatkan lagi pertumbuhan PKS, Dasar Keusahawanan Nasional (NEP) telah dirangka bagi mewujudkan ekosistem keusahawanan yang komprehensif, inklusif dan holistik untuk PKS di negara ini.

Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
TERIMA KASIH!
KERANA MENGHANTAR MAKLUMBALAS ANDA!
terima kasih!
kerana menghantar maklumbalas anda!
Inisiatif SemarakNiaga Bajet 2022
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Kemudahan Bantuan Bencana
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Kemudahan Bantuan Bencana
SME Revitalisation Financing
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!

Thank you for your upload